Rekrutacja 2020 - Lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych

26 marca 2020
Uprzejmie informujemy, że z dniem 14 kwietnia zakończone zostało postępowanie kwalifikacyjne do przedszkoli publicznych. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone w siedzibach przedszkoli w dniu 24 kwietnia o godz. 12.00. Istniała również możliwość sprawdzenia listy dzieci poprzez system elektronicznej rekrutacji wykorzystując wcześniej otrzymany login i hasło.
W terminie do 5 maja rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia kandydata do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia lub potwierdzenia woli w systemie elektronicznej rekrutacji /instrukcja dot. elektronicznego potwierdzenia woli znajduje się w naborze – zakładka aktualności   https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole/aktualnosci
Brak potwierdzenia jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
W dniu 8 maja 2020 r. o godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Od 11 do 22 maja 2020 r. Wójt Gminy wskaże rodzicom /prawnym opiekunom miejsca dla dzieci niezakwalifikowanych, w innym publicznym przedszkolu. Dotyczy to dzieci w wieku od 3 do 7 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo.

Elektroniczne potwierdzenie woli (Instrukcja) – POBIERZ